ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα χρήσης του δωματίου μέχρι ώρα 12,00. Για χρήση δωματίου μέχρι και ώρα 18,00 η πρόσθετη επιβάρυνση  είναι 50%. Πέραν της 18,00 καταβάλετε ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.

Ενοικίαση δωματίου ανά κλίνη δεν επιτρέπεται.

Τοποθέτηση πρόσθετης κλίνης στο δωμάτιο ή στο διαμέρισμα επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του πελάτη και η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

Οι πελάτες σε καμία περίπτωση  δεν πρέπει να πληρώνουν ποσά που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναγραφόμενα.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης  κατά τη διάρκεια διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α).


Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"
"Με τη συγκχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

 

You are here ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ